رسته هاي صنف قنادي

     ۲۶ شهریور, ۱۳۹۲

اتحادیه صنف : قنادی – شیرینی و کافه قنادی تهران . ماده ۱: فرد صنفی در این اتحادیه به شخصی اطلاق میشود که طبق ضوابط صدور پروانه کسب و رعایت این ضوابط خاص با تحصیل پروانه ، محل کسب مناسبی جهت یکی از رسته های تحت پوشش اتحادیه دایر نموده و با قبول مسئولیت ، شخصاً یا بوسیله مباشر واجد شرایط در محل مزبور بکار اشتغال ورزد . ماده ۲ : در این اتحادیه صنفی برای ۱۱ رسته شغلی بشرح ذیل پروانه کسب صادر میشود : ۱ – قناد ۲ –شیرینی فروش ( سرد فروش ) ۳ – کافه قنادی ۴ – کارگاه تولید شیرینی ۵ – کیک یزدی پزی ۶ – پشمک سازی ۷ – سوهان پزی ۸ – فروشنده مواد و لوازم قنادی […]

ضوابط خاص صدورپروانه كسب

     ۲۶ شهریور, ۱۳۹۲

مجمع امورصنفي صنوف توليدي وخدمات فني تهران ضوابط خاص صدورپروانه كسب اتحاديه صنف: دارندگان قنادي،شيريني فروشي وكافه قنادي (كدISIC  اتحاديه : 91201082 )   ماده 1- فردصنفي دراين اتحاديه به شخصي اطلاق مي شودكه طبق قانون نظام صنفي ،آئين نامه اجرايي ضوابط صدورپروانه كسب ورعايت اين ضوابط خاص باتحصيل پروانه ،محل كسب مناسبي جهت يكي ازرسته هاي تحت پوشش اتحاديه دايرنموده وباقبول مسئوليت ،شخصاً يابوسيله مباشرواجدشرايط درمحل مزبور به كار اشتغال ورزد. ماده 2- دراين اتحاديه صنفي براي 11 رسته شغلي به شرح ذيل پروانه كسب صادرمي شود:                       شرح رسته حداقل مساحت براساس مترمربع كدISIC 1- قناد 40 154617 2- شيريني فروش(سردفروش) 18 522212 3- كافه قنادي 40 154617 4- كارگاه توليدشيريني 40 154617 5- كيك يزدي پز 40 154621 6- پشمك سازي 40 […]