گفتگو علی بهرمند رئیس اتحادیه صنف قنادان تهران با روزنامه کسب و کار: افزایش قیمت شیرینی به سال آینده موکول شد

     ۲۵ آذر, ۱۳۹۳

فزايش قيمت شيريني به سال آيندهموكول شدرئيس اتحاديه قنادان تهران با اعام اينكه قيمتانواع شيريني تا پايان سال جاري افزايش نخواهديافت، گفت: با توجه به افزايش قيمت آرد، به عنوانيكي از مهم ترين مواد اوليه توليد شيريني، درحالحاضر اتحاديه تصميمي مبني بر افزايش قيمت هانخواهد داشت و اين موضوع به سال آينده موكولخواهد شد. علي بهرمند در گفت وگو با «كسب و كار »افزود: اين صنف در تامين نياز مردم به انواعشيريني آمادگي كامل دارد.وي در تشريح قيمت انواع شيريني اظهار داشت:قيمت هر كيلوگرم شيرينی تر در واحدهاي صنفيدرجه يك 12500 تومان، شيريني گل محمدي)دانماركي( 9600 تومان، شيريني زبان،پاپيون و برنجي 10500 تومان و كيكيزدي 8000 تومان قيمت گذاري شده است.


Notice: Undefined variable: pagingMiddleString in /home/ghannada/domains/ghannadan.ir/public_html/wp-content/plugins/wp-page-numbers/wp-page-numbers.php on line 212

Notice: Undefined variable: pagingString in /home/ghannada/domains/ghannadan.ir/public_html/wp-content/plugins/wp-page-numbers/wp-page-numbers.php on line 77

Notice: Undefined variable: pagingString in /home/ghannada/domains/ghannadan.ir/public_html/wp-content/plugins/wp-page-numbers/wp-page-numbers.php on line 156