آرشیو روز: شهریور ۲۶, ۱۳۹۲

[widgetkit id=25]   [widgetkit id=23]

اتحادیه صنف : قنادی – شیرینی و کافه قنادی تهران . ماده ۱: فرد صنفی در این اتحادیه به شخصی اطلاق میشود که طبق ضوابط صدور پروانه کسب و رعایت این ضوابط خاص با تحصیل پروانه ، محل کسب مناسبی جهت یکی از رسته های تحت پوشش اتحادیه دایر نموده و با قبول مسئولیت ، […]

مجمع امورصنفي صنوف توليدي وخدمات فني تهران ضوابط خاص صدورپروانه كسب اتحاديه صنف: دارندگان قنادي،شيريني فروشي وكافه قنادي (كدISIC  اتحاديه : ۹۱۲۰۱۰۸۲ ) ماده ۱- فردصنفي دراين اتحاديه به شخصي اطلاق مي شودكه طبق قانون نظام صنفي ،آئين نامه اجرايي ضوابط صدورپروانه كسب ورعايت اين ضوابط خاص باتحصيل پروانه ،محل كسب مناسبي جهت يكي ازرسته […]