آرشیو روز: شهریور ۲۴, ۱۳۹۲

  هیئت مدیره اتحادیه اتحادیه دارندگان قنادی

مقدمه  پيدايش شيريني سازي و ايجاد صنف قنادي تاريخ مشخص و مدوني ندارد ولي مي توان گفت  كه در تمام ادوار از بدو تشكيل زندگي دسته جمعي انسانهاي اوليه با او همزاد و قرين بوده و  با پيدايش تقسيم كار و ايجاد تخصص در جامعه و پيشرفت صنعت و ايجاد جوامع متمدن امروزي  اين صنعت […]