شما اینجا هستید :اخبار

ضوابط خاص صدورپروانه كسب

شهریور ۲۶, ۱۳۹۲ در ۹:۲۴ ق.ظ

مجمع امورصنفي صنوف توليدي وخدمات فني تهران

ضوابط خاص صدورپروانه كسب

اتحاديه صنف: دارندگان قنادي،شيريني فروشي وكافه قنادي

(كدISIC  اتحاديه : 91201082 )

 

ماده 1- فردصنفي دراين اتحاديه به شخصي اطلاق مي شودكه طبق قانون نظام صنفي ،آئين نامه اجرايي ضوابط صدورپروانه كسب ورعايت اين ضوابط خاص باتحصيل پروانه ،محل كسب مناسبي جهت يكي ازرسته هاي تحت پوشش اتحاديه دايرنموده وباقبول مسئوليت ،شخصاً يابوسيله مباشرواجدشرايط درمحل مزبور به كار اشتغال ورزد.

ماده 2- دراين اتحاديه صنفي براي 11 رسته شغلي به شرح ذيل پروانه كسب صادرمي شود:

                      شرح رسته

حداقل مساحت براساس مترمربع

كدISIC

1- قناد

40

154617

2- شيريني فروش(سردفروش)

18

522212

3- كافه قنادي

40

154617

4- كارگاه توليدشيريني

40

154617

5- كيك يزدي پز

40

154621

6- پشمك سازي

40

154314

7- سوهان پزي

40

154312

8- فروشنده موادولوازم قنادي وتزئينات سفره عقد

40

523881

9- توليدزولبيا،باميه وگوش فيل

40

154619

10- توليدشكلات،كاكائو،كاك،يوخه سازي ،گز ،نوقا اريس،كلوچه وقطاب سازي

40

154316

11- توليدپيراشكي وسوخاري

40

154526

ماده 3- حداقل مساحت لازم براي ايجادواحدهاي صنفي تحت پوشش اتحاديه براي رسته دو18مترمربع وبراي سايررسته ها40مترمربع مي باشد.

ماده 4- لوازم واسباب كار براساس ضوابط وضرورت اتحاديه تعيين مي شود.

ماده 5- رعايت ضوابط بهداشتي طبق مقررات مربوط

ماده6- اين ضوابط خاص در6 ماده درسيصدوپنجاه وپنجمين جلسه مورخ 15/12/1379 كميسيون هيئت عالي نظارت براساس ماده 21 آئين نامه اجرايي ضوابط صدور پروانه كسب (موضوع بند1 ماده 25 قانون نظام صنفي ) مورد تصويب قرار گرفت واتحاديه جهت صدور پروانه كسب ملزم به رعايت مفاد آن مي باشد.

ماده7- باستنادبند3 صورتجلسه مورخ 88/07/21 کمسیون نظارت شهر تهران جهت کلیه رسته ها  شغلی این اتحادیه 500 متر حدود صنفی تصویب شده است.

۰

پاسخ دهید